Bezpečnostné funkcie zariadení Caltta

Osobný poplachový alarm

Oranžové tlačidlo núdzového volania umiestnené na vrchu rádiostaníc Caltta DMR a Caltta eChat PoC ponúka používateľom rýchly spôsob, ako upozorniť buď kontrolnú miestnosť s dispečerskou konzolou alebo členov personálu, že môžu byť v nebezpečenstve a potrebujú pomoc.

Jediným stlačením tlačidla môžete upozorniť ostatné vysielačky a v prípade potreby automaticky zapnúť mikrofón rádiostanice, aby na ostatných rádiostaniciach bolo počuť, čo sa vo vašom okolí deje.

Funkcia Man Down

Funkcia Man down ktorú poskytujú rádiostaníce Caltta DMR a Caltta eChat PoC ponúka dodatočnú úroveň ochrany zamestnanca, ktorý pracuje sám.

Caltta rádiostanice ponúkajú dvojúrovňové monitorovanie - ak zamestnanec spadne a nie je schopný postaviť sa na nohy, rádiostanica vysiela núdzový signál, že je naklonená  v určitom uhle alebo sa rádiostanica nepohybuje.

Predísť neželanej aktivácii núdzového volania je možné tým, že rádiostanica vopred zvukovo upozorní používateľa pred zahájením vysielania núdzového signálu. Tým má užívateľ určitý čas napraviť polohu rádiostanice, aby sa zabránilo vysielaniu alarmu.

Funkcia osamelý pracovník

Funkcia Osamelý pracovník ktorú poskytujú rádiostaníce Caltta DMR a Caltta eChat PoC ponúka metódu riešenia zdravotných a bezpečnostných aspektov, keď zamestnanci pracujú sami bez prítomnosti iných zamestnancov.

Rádiostanica so zapnutou funkciou Osamotený pracovník (angl. Lone Worker) generuje lokálny výstražný tón na rádiostanici používateľa vo vopred naprogramovaných intervaloch (napríklad každých 5 minút), pokiaľ rádiostanica nebola použitá na komunikáciu.  Na toto upozornenie musí používateľ rádiostanice reagovať, aby tak potvrdil, že je v bezpečí a v poriadku. Ako reakcia obvykle stačí stlačiť PTT alebo iné vhodné tlačidlo na rádiostanici.

Ak používateľ nezruší výstražný tón v nastavenom časovom limite, aktivuje sa núdzové poplachové volanie, ktoré vysielaním signalizuje, že používateľ rádiostanice môže mať problém.