Podmienky ochrany osobných údajov

Ochrana osobných dát

Spoločnosť  ANICO Slovakia s.r.o. sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch. Naša spoločnosť rešpektuje Vaše súkromie. Aby sme Vám mohli ponúknuť hodnotné služby, potrebujeme však poznať niektoré vaše osobné dáta. Tieto dáta chránime pred zneužitím a zaručujeme Vám, že nikdy neposkytneme tretiemu subjektu Vaše kontaktné informácie a údaje o vašich nákupoch.

Používaním tohto internetového obchodu súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií o Vás a vašich nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou zákazníka, žiadateľa o novinky (tzv. newsletter), účastníka ankety a ďalších iných foriem registrácie automaticky súhlasíte, že môžete byt informovaný o novinkách v našom internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebudete želať tieto informácie, máte možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť podľa postupu uvedeného v každej zasielanej správe.
 

Ochrana osobných údajov podľa smernice GPDR v ANICO Slovakia s.r.o.

Čo je GDPR?

Nariadenie GDPR nanovo reguluje spracovávanie osobných údajov fyzických osôb, konkrétne upravuje tie oblasti, kde sa
dnes riadime zákonom 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov. GDPR zavádza celý rad nových práv a povinností a tiež spresňuje či sprísňuje existujúce pravidlá.

Zdroj osobných údajov

Osobné údaje získavame priamo od vás, ak ste osobou, ktorá s nami uzatvorila Obchodné podmienky na obchodovanie na našom eshope alebo inú zmluvu.

Doba uloženia osobných údajov

Vaše osobné údaje uchovávame iba na nevyhnutný čas a archivujeme podľa zákonných lehôt, ktoré nám ukladajú právne predpisy.

Osobné údaje spracúvame počas trvania zmluvného vzťahu či iného právneho titulu, ktorý nám umožňuje vaše osobné údaje spracúvať. Osobné údaje neuchovávame dlhšie, ako sme oprávnení. Po strate zákonného dôvodu vykonávame výmaz príslušných osobných údajov, za predpokladu, že nemáme iný zákonný dôvod na ich spracúvanie alebo súhlas so spracúvaním.
 

Právo na opravu osobných údajov

Ak sa domnievate, že osobné údaje, ktoré o vás spracúvame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo nás požiadať o ich opravu alebo doplnenie.

Právo na vymazanie

Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú, za predpokladu, že je daný ktorýkoľvek z ďalej uvedených dôvodov:

  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo , odvolali ste vami udelený súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracúvané a súčasne neexistuje žiadny ďalší právny dôvod spracúvania (napr. naša povinnosť spracúvať tieto osobné údaje spôsobom nám uloženým právnym predpisom),
  • vzniesli ste námietky proti spracúvaniu a vyšlo najavo, že na našej strane neexistujú žiadne dostatočné oprávnené záujmy, pre ktoré by sme mali právo tieto osobné údaje spracúvať,
  • osobné údaje boli spracúvané protiprávne,
  • osobné údaje musia byť vymazané na splnenie právnej povinnosti, ktorá sa na nás vzťahuje,
  • osobné údaje boli zhromaždené v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti

Ako právo uplatniť

Svoje práva na ochranu osobných údajov môžete uplatniť písomne alebo elektronicky, a to na adrese uvedenej v kontaktoch.

Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

 

 

Pravidlá ochrany osobných údajov, ANICO Slovakia s.r.o.

Data protection statement, Anico Slovakia s.r.o..

Anico Slovakia s.r.o. (ďalej len: správca) vyžaduje registráciu (prihlásenie) pre niektoré služby poskytované na stránkach (http://eshop.anico.sk/   http://anico.sk ).  Pre prístup k týmto službám sa od Vás počas registrácie a prihlásenia vyžadujú informácie, ktoré sa považujú za osobné údaje. Správca zaobchádza so všetkými získanými informáciami podľa platnej slovenskej a EU legislatívy. (Act CXII. of 2011, para 65-68.)

Správca nesmie v žiadnom prípade umožniť prístup k týmto údajom tretím osobám (okrem povinného hlásenia orgánu oprávnenému zákonom) a použije všetky primerané opatrenia na ochranu týchto údajov, čo bude vyžadované v zmluve pre akékoľvek spracovanie údajov. Správca umožní prístup k údajom tým zamestnancom, pre ktorých sú nevyhnutné, a ktorých práca priamo súvisí s legálnym dosiahnutím cieľa, pre ktorý boli údaje poskytnuté. Oprávnená osoba pre prácu s údajmi je marketingový manažér. V prípade, že správca sa dopustí porušenia, dotyčný môže uplatňovať nárok na riešenie sťažností a poplatok od prevádzkovateľa internetového obchodu. 

Práva v súvislosti s registráciou pre zasielanie noviniek (newsletter):

Cieľom registračných formulárov na stránkach http://eshop.anico.sk/ , https://www.facebook.com/ANICOSlovakia?fref=ts a tiež  http://anico.sk/  : je zasielanie noviniek (newstellerov) na e-mailovú adresu registrovaného. Zhromažďovanie a správa dát spĺňajú ustanovenia všeobecné právne predpisy. Údaje potrebné pre prihlásenie: meno, e-mailová adresa. Všetci žiadatelia o registráciu musia prijať vyhlásenie o ochrane osobných údajov. Všetci účastníci zaregistrovaný v databáze sa môže odhlásiť zo zoznamu pre zasielanie noviniek kliknutím na link v newstellery. NAIH registračné číslo spravovania dát pre registráciu: NAIH-84131/2015.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre zasielanie noviniek: NAIH-84130/2015.

Registrácia v internetovom obchode:

Nakupovanie z  http://eshop.anico.sk/ internetovom obchode nevyžaduje registráciu v internetovom obchode, zákazník sa môže rozhodnúť, či sa zaregistrovať, alebo nie. Ak sa rozhodne zaregistrovať, bude mu poslaný potvrdzujúci e-mail o registrácii na adresu, ktorú uviedol. Osobné údaje poskytnuté pri registrácii, nie sú používané správcom pre správu a spracovanie dát, a dáta nie sú poskytnuté tretím stranám. Pre registráciu v internetovom obchode sa vyžadujú nasledujúce údaje: meno, e-mailová adresa, telefónne číslo, krajina, mesto, PSČ, ulica, číslo, unikátne heslo.

Registráciu možno kedykoľvek zmeniť nasledujúcim postupom: po prihlásení, kliknite na "Účet" v pravom hornom rohu, portál zobrazí hlavné údaje v profile, ktoré možno voľne upraviť. Zrušenie účtu je treba požadovať na kontaktnej adrese zákazníckych služieb . Po zrušení registrácie Vám bude automaticky zaslaný potvrdzujúci e-mail o zmazaní Vašich údajov z databáze.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre registráciu na stránke: NAIH-84131/2015.

Spracovanie údajov v súvislosti s objednávaním cez internetový obchod:

Pri objednávaní z internetového obchodu http://eshop.anico.sk/ musí zákazník uviesť nevyhnutné informácie pre fakturáciu a zaslanie zásielky. Údaje poskytnuté pri objednávaní, nie sú používané správcom pre správu a spracovanie dát, a dáta nie sú poskytnuté tretím osobám. Od zákazníka sa požadujú nasledovné údaje: fakturačné meno a adresa, dodacie meno a adresa, kontaktná osoba a kontaktné údaje, príjemca faktúry, DIČ.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre činnosť internetového obchodu: NAIH-84132/2015. 

Ostatné informácie súvisiace so spracovaním údajov:

Počas registrácie a objednávania sa zaznamenávajú tiež nasledujúce technické údaje: IP adresa, dátum a čas. Údaje nie sú používané správcom pre správu a spracovanie dát, a dáta nie sú poskytnuté tretím osobám. Registrácia, hodnotenie produktov a objednávanie sú dobrovoľné, a sú ošetrené predchádzajúcim súhlasom s týmito podmienkami spracovania údajov.

NAIH registračné číslo spravovania dát pre priamy marketing: NAIH-84127/2015.

Prehľad spracovaných údajov:

Nasledujúce údaje sú technicky zaznamenávané počas činnosti systému: údaje o počítači používateľa generované počas používania služby, a ktoré sa zaznamenávajú v systéme správcu automaticky ako výsledok procesov. Automaticky zaznamenávané údaje sa zaznamenávajú v logu pri prihlásení a odhlásení, bez zvláštneho vyhlásenia alebo činnosti používateľa .Tieto údaje nesmú byť priradené k ostatným osobným údajom používateľa, iba v prípade ak je to požadované zákonom. K týmto údajom môže pristupovať výhradne správca.

Cookies:

Anico Slovakia s.r.o.. Môže zbierať údaje o Vašich zvykoch pri prezeraní stránok. To sa vykonáva pomocou cookies. Cookies sú malé textové súbory ukladané Vašim prehliadačom na disk. Ak sa vrátite na našu stránku, náš server rozozná cookies, ktoré nesú informáciu a Vašej poslednej návšteve. Väčšina prehliadačov akceptuje cookies automaticky. Podľa základného pravidla sa cookies ukladajú na dobu 30 dní, ale môžete ich vymazať kedy chcete. Môžete Váš prehliadač nastaviť pre akékoľvek aktivity s cookies alebo ich zakázať. Ak ich však zakážete, nemôžeme garantovať, že Vaša skúsenosť so stránkou bude tak dobrá, ako keď cookies povolíte. Väčšina funkcií našej stránky vie pracovať bez použitia cookies. Anico Kft. Môže tiež robiť monitorovanie pre zistenie popularity jednotlivých liniek na stránke, prípadne pre vylepšenie navigácie na našej stránke. Údaje získané týmto spôsobom sa nikdy nedávajú do súvislosti s osobnými údajmi.

Cookies sa používajú tak, ako sa uvádza v Act C. of 2003., the Act CVIII. of 2001. o niektorých otázkach elektronického obchodu a služieb informačnej spoločnosti, a predpisoch Európskej únie. Štúdiom cookies, môžeme prispôsobiť naše webové stránky lepšie Vašim potrebám, a poskytovať viac rozmanité užívateľské skúsenosti, pretože okrem iného cookies:

• ukladajú Vaše nastavenia, takže ich nemusíte nastavovať znova, keď sa vrátite na stránku,
• analyzujú použite stránky pre potreby vývoja stránky a jej rozšírenia podľa Vašich potrieb, tak aby ste požadované informácie ľahko našli
• monitorujú efektivitu našej reklamy

 

O cookies

Na našej stránke používame 2 typy cookies: Dočasné (session) cookies a pretrvajúce cookies (spolu s permanentnými). Dočasné cookies existujú iba po dobu používania stránky používateľom a sú vymazané z počítača po ukončení prehliadača. Pretrvajúce cookies ostávajú v počítači, kým nie sú vymazané.

Dôležité session-id cookies

Sú potrebné pre navigáciu na našej stránke, pre funkciu kláves a tlačidiel a pre prístup ku chránenému obsahu. Tieto cookies ukladajú informácie a v niektorých prípadoch vybraný jazyk pre vypĺňanie formulárov. Nezbierajú informácie, ktoré by Vás mohli identifikovať pre marketingové účely. Tiež si nepamätajú stránky, ktoré ste navštívili. Po zatvorení stránky sa tieto cookies automaticky vymažú. Ak tieto cookies zakážete, potom stránka alebo niektoré jej časti nemusia pracovať správne, nemusia sa zobraziť, prípadne vyhlásia chybu, čím sa znemožní použite stránky.

Analytické alebo výkonové Cookies

S týmito cookies môžeme rozlišovať a počítať návštevníkov a môžeme monitorovať, ako návštevníci stránku používajú, napríklad ktoré stránky sú najviac navštevované, a aké návštevníci dostávajú chybové správy zo stránky. Tieto cookies ukladajú mená používateľov a heslá, vykonávajú bezpečné prihlásenie na našu stránku, zabezpečujú jednotný vzhľad stránky a zbierajú informácie o používaní stránky. Toto prispieva k ďalšiemu rozvoju našej stránky. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré identifikujú návštevníka. Všetky informácie, ktoré zbierajú tieto cookies sú súhrnné a preto anonymné. Slúžia iba na vylepšenie činnosti stránky.

Google Analytics

Používa sa Google Analytics pre zbieranie informácii ako používatelia používajú stránku. Používame tieto informácie pre ubezpečenie, že stránka splňuje požiadavky a potreby návštevníkov a pomáha nám zisťovať cesty pre zlepšenie stránky. Google Analytics zbiera informácie o stránkach, ktoré návštevník navštívil, koľko času strávil na stránke, ako sa na stránku dostal a na čo klikol. Pretože sa Vaše meno ani adresa neukladajú v súvislosti s týmto, nemožno tieto dáta použiť pre Vašu identifikáciu a nedovoľujeme Google použiť ich pre ich vlastné účely alebo ich zdieľať s niekým iným.

Funkčné cookies

Pre vylepšenie dojmu u používateľov tieto cookies detegujú aké zariadenie je použité pre zobrazenie našej stránky a ukladajú predchádzajúce činnosti používateľa (napr. Vaše meno, heslo, zvolený jazyk, región, atď.), aby bolo možné poskytovať služby v súlade s požiadavkami používateľov.

Cielené alebo reklamné cookies

Aby sme zabezpečili našim návštevníkom čo najrelevantnejšie marketingové informácie, tiež používame cielené (vybrané na mieru) reklamné cookies. Tieto vyžadujú Váš súhlas, ktorý môžete dať pri otvorení stránky kliknutím na príslušné políčko.  
Tieto cookies zbierajú celkom detailné informácie o Vašej aktivite pri prehliadaní našich stránok (napr. ukladajú na ktoré produkty a služby ste klikli). Tiež rozoznajú, ak sa vrátite na jednu z našich stránok. Ak ste už potvrdili, že chcete dostávať e-maily, marketingové informácie a ponuky, potom sa tieto cookies chovajú nasledovne:

  • Zbierajú informácie o tom, aké produkty a služby ste našli alebo ste umiestnili do nákupného košíka, takže
  • Ukladajú dáta o Vás, čo umožňuje identifikovať Vás a Vaše nastavenia, preto nemusíte tieto informácie poskytovať, ak sa na stránku najbližšie vrátite
  • Pomáhajú nám Vás identifikovať, keď odpoviete na jeden z našich e-mailov,
  • Naši reklamný partneri môžu zobrazovať reklamy na produkty a služby, ktoré ste prezerali na stránkach ich reklamnej siete

Správa cookies

Nastavenie prehliadača: môžete nastaviť prehliadač tak, aby akceptoval všetky cookies, zakázal všetky cookies alebo Vás informoval, ak je cookie prijatý na Váš počítač. Tieto nastavenia nájdete normálne pod „Nastavenia“ ("Options" alebo "Settings") v menu prehliadača. Všetky prehliadače sú rozdielne, preto pre správne nastavenie prosím použite menu „Help“ („Pomocník“) Vášho prehliadača alebo nasledujúce linky pre modifikáciu nastavenia cookies:

Internetový obchod Anico Slovakia s.r.o.. Bol vytvorený pre použitie cookies, preto ich čiastočným alebo úplným zakázaním môžete obmedziť prístupnosť a použiteľnosť stránok, obmedziť interaktívnu komunikáciu a využitie služieb internetového obchodu.

Vypnutie používania osobných cookies

Ak ste predtým povolili použitie osobných cookies ale teraz chcete túto službu zakázať, prosím kontaktujte mailom túto adresu: viki@anico.hu.