Bezpečnosť osamelého pracovníka

Funkcia "Osamelý pracovník" na rádiostanici zamestnanca poskytuje zamestnávateľovi metódu riešenia zdravotných a bezpečnostných aspektov, keď zamestnanci pracujú sami bez prítomnosti iných zamestnancov.

Rádiostanica so zapnutou funkciou Osamotený pracovník (angl. Lone Worker) generuje lokálny výstražný tón na rádiostanici používateľa vo vopred naprogramovaných intervaloch (napríklad každých 5 minút), pokiaľ rádiostanica nebola použitá na komunikáciu.  Na toto upozornenie musí používateľ rádiostanice reagovať, aby tak potvrdil, že je v bezpečí a v poriadku. Ako reakcia obvykle stačí stlačiť PTT alebo iné vhodné tlačidlo na rádiostanici.

Ak používateľ nezruší výstražný tón v nastavenom časovom limite, aktivuje sa núdzové poplachové volanie, ktoré vysielaním signalizuje, že používateľ rádiostanice môže mať problém.

Túto užitočnú funkciu poskytujú nami predávané profesionálne rádiostanice Caltta ako aj terminály eChat Poc.

Ak sa v sieti používa dispečerská konzola, dispečer okamžite vidí aj polohu rádiostanice, z ktorej je poplach spustený a môže tak efektívne riadiť nasledovné postupy.