Núdzové volanie a alarm - užitočné funkcie rádiostaníc

Moderné rádiostanice sú známe množstvom bezpečnostných prvkov, ktoré nielen uľahčujú proces privolania pomoci, ale aj zvyšujú bezpečnosť. Výrobcovia k základným schopnostiam rádiostaníc pridávajú množstvo bezpečnostných prvkov. Pozrime sa na tie najdôležitejšie.

PMR 446 MHz - núdzové volania so sériami vysielačiek Motorola Talkabout

Portfólio spoločnosti Anico na rok 2023 zahŕňa dve hobby vysielačky s funkciou núdzového volania. Ide o vysielačku Motorola Talkabout T82 Extreme a Motorola T92 H2O. Spustenie funkcie núdzového volania a samotný proces núdzového volania sú na vysielačkách Motorola T82 Extreme a T92 identické. Keďže je táto funkcia rovnaká, ukážeme si len jej fungovanie na vysielačke T92. Na T92 H2O sa toto tlačidlo nachádza na hornej strane zariadenia - oranžové tlačidlo s trojuholníkom a výkričníkom. Stlačením a podržaním tohto tlačidla na 3 sekundy sa spustí protokol núdzového volania. Vysielačka inicializujúca tiesňové volanie vydá na 8 sekúnd tón sirény.

Tento zvuk nebude vychádzať len z reproduktora vysielačky, ale bude sa aj vysielať na kanáli, na ktorom sa vysielačka nachádza. Ostatné vysielačky na kanáli, ktoré sú schopné tiesňového volania, zistia alarm: ovládanie hlasitosti je aktivované, všetky zariadenia sa prepnú na maximálnu hlasitosť. Tento protokol platí aj pre vysielačky, ktoré majú stlmený zvuk.

Tiesňová výstraha alebo núdzové volanie na profesionálnych rádiostaniciach Motorola R2 a R7

Na rádiostaniciach Motorola R2 a Motorola R7 môžete naprogramovať funkciu alarmu alebo núdzového volania na určené tlačidlá. Najjednoduchším režimom núdzového poplachu je odoslanie zvukového poplachu. Rádiostanica po stlačení nastaveného tlačidla naprogramovaného pre alarm vydá tón, ktorý sa aj odvysiela. Keď alarm skončí, používateľ môže znova komunikovať s ostatnými používateľmi na kanáli stlačením tlačidla PTT. Existuje tiež možnosť spustiť vysielanie automaticky po spustení alarmu, takže osoba, ktorá aktivuje núdzové volanie, nemusí držať tlačidlo PTT, ale môže hovoriť, keď je aktivované vysielanie na rádiostanici. To môže byť veľkou pomocou, ak je používateľ zranený a nespôsobilý stlačiť tlačidlo PTT.

Na rádiostaniciach Motorola R2 a R7 môžete tiež zautomatizovať spustenie akéhokoľvek núdzového volania pomocou funkcie "osamelého pracovníka", ktorá pracuje tým spôsobom, že ak počas nastaveného času užívateľ nestlačí PTT alebo nezmení kanál na rádiostanici, tá začne akusticky signalizovať a vyžadovať od užívateľa rádiostanice napríklad stlačenie PTT. Ak ku žiadnej interakcii užívateľa s rádiostanicou ani vtedy nedôjde, spustí sa automaticky predprogramovaný alarm alebo funkcia núdzového volania. Na rádiostanici Motorola R2 môže byť užitočné v prípade núdze aktivovať tón „Vyhľadať zariadenie“. Pomocou tejto funkcie môžete na diaľku ovládať reproduktor rádiostanice, ktorú chcete vyhľadať, aby vydala tón, takže ak budete mať šťastie, môžete počuť, kde sa rádiostanica nachádza. Motorola R7 má už teraz viac nastavení ako jej súrodenec Motorola R2, a to nielen v komunikačných funkciách Wi-Fi a Bluetooth ale aj v núdzových upozorneniach. Vďaka senzoru pádu je rádiostanica tiež schopná automaticky aktivovať núdzové volanie  pomocu nastavenej funkcie "Man Down".

Okrem toho môže byť v určitých pracovných oblastiach veľkým pomocníkom použitie detektora plynov Honeywell, ktorý je možné pripojiť k rádiostanici Motorola R7 cez Bluetooth. Rádiostanice Motorola R7 pracujúce v systéme Mototrbo zbierajú údaje plynového senzora a posielajú ich dispečerovi. Ak je detekovaná kritická hodnota plynu, detektor plynu môže automaticky poslať alarm cez zariadenie dispečerovi, ktorý potom môže informovať ostatných. Týmto spôsobom môžu osoby rýchlo uniknúť  z priestoru s vysokou hladinou nebezpečného plynu.

Viac sa o tom môžete dočítať tu: Bezpečnostné riešenia prepojením Honeywell & Motorola

Po profesionálnych rádiostaniciach Motoroly sa pozrime aj na funkcie tiesňového volania na zariadeniach Caltta. Hlavne preto že majú viac funkcií ako Motorola, pokiaľ ide o tiesňové volanie vďaka GPS.

Funkcie núdzového volania na DMR rádiostaniciach Caltta série PH

Na rádiostaniciach Caltta série PH môže byť použité núdzové volanie manuálne aj automaticky. Manuálne tiesňové volania je možné spustiť stlačením a podržaním oranžového tlačidla na hornej strane rádiostanice po dobu 3 sekundy. Funkciu núdzového volania je možné konfigurovať s rôznymi parametrami v programe CPS. Môžete nastaviť, na ktorý kanál sa má smerovať tiesňové volanie, či sa má automaticky aktivovať vysielanie alebo len odoslať tiesňové volanie. V prípade pripojenia k dispečerskému systému je pri spustení alarmu viditeľná aj poloha pomocou GPS.

Rádiostanice majú ID, ktoré je zobrazené na dispečerskej konzole a na iných rádiostaniciach s displejom. Tým sa identifikuje osoba, ktorá núdzový signál vysiela. Okrem manuálneho alarmu je možné použiť aj automatický alarm napríklad pomocou funkcie Man Down. Presnú polohu rádiostanice je možné odčítať aj bez použitia dispečerskej konzoly.

Na rádiostaniciach s GPS ako sú Caltta PH660 a Callta PH690 je možné použiť funkciu GPS DMO na skombinovanie alarmu a manuálneho núdzového volania. Vysielanie polohy je vtedy závislé od stlačenia tlačidla PTT a ak je aktivované núdzové volanie, rádiostanica vysiela aj GPS polohu. Táto poloha sa  zobrazuje na rádiostaniciach s displejoch, ako sú Caltta PH660, Caltta PH690 a Caltta PM790

Okrem klasických rádiostaníc je veľmi zaujímavé použitie funkcie alarmu aj na internetových vysielačkách (PoC) eChat.

Funkcie núdzového volania na eChat PoC internetových vysielačkách

Internetový PoC systém eChat ponúka podstatne viac možností pre tiesňové volania ako konvenčná rádiostanica. Keď dispečer prijme tiesňové volanie odoslané vysielačkou, je okamžite viditeľná presná poloha volajúceho. Núdzové volanie z vysielačky môže byť uskutočnené manuálne alebo automaticky. Ak chcete uskutočniť tiesňové volanie manuálne, stlačte a podržte oranžové tlačidlo v hornej časti vysielača na 3 sekundy. Tiesňový signál prijme iba dispečer pridelený tejto vysielačke. Nezobrazí sa tým len červený text na mape, ale spustí sa aj hlasný varovný tón z reproduktora dispečerského počítača.

Núdzové volanie môže dispečer zrušiť alebo prijať. Ak volanie prijme, spustí plne duplexný hovor podobne ako cez telefón a účastníci môžu naraz komunikovať bez stlačenia tlačidla PTT. Automatické spustenie núdzového volania je možné aktivovať pomocou funkcie Man Down. Dá sa to urobiť pomocou vysielačiek eChat e600, e690, e700 a e720. Táto funkcia sa musí aktivovať v programe CPS alebo sa dá zapnúť a vypnúť v menu zariadenia.

Ďalším automatickým režimom odosielania alarmov, ktorý je dostupný vo všetkých eChat vysielačkách, je funkcia osamelého pracovníka. Tá môže byť kedykoľvek aktivovaná aj dispečerom na zvolených vysielačkách. Zahŕňa nastavenie časovača, po ktorom vysielačka signalizuje používateľovi, aby stlačil tlačidlo PTT. Ak používateľ nestlačí tlačidlo PTT, zariadenie upozorní dispečera. Dispečer si potom môže vyžiadať spätnú väzbu od užívateľa vysielačky alebo mu poslať pomoc. Túto funkciu možno na základe praktických skúseností použiť aj ako istý druh bdelosti, pretože vysielačka pípne, aby upozornila používateľa na stlačenie tlačidla. To môže byť užitočné aj pre vodičov na dlhých cestách.

V systéme eChat je tiež užitočný automatický varovný systém, ktorý je možné v niektorých prípadoch dokonca použiť ako núdzový alarm. Je to funkcia geo-fencing, ktorá môže pomôcť dispečerovi automaticky monitorovať určené zóny.

Geo-fence alebo inak geografické oplotenie je funkcia, ktorú je možné použiť na dispečerskej konzole na zakreslenie virtuálneho plotu na mape. Ak používateľ vysielačky opustí alebo vstúpi do tohto priestoru, systém to dispečerovi vizuálne aj zvukovo signalizuje.

Zvukový signál je možné v prípade poplachu vypnúť, na mape však zostáva červený signál používateľa, ktorý poplach aktivoval. Po aktivácii geo-fencingu zariadenie odošle upozornenie dispečerovi, ak používateľ vysielačky opustil zónu určenú dispečerom. To isté platí aj opačne, takže poplach sa spustí aj vtedy, ak používateľ vstúpi do oblasti. Je to užitočná funkcia na miestach, kde hrozí pracovníkom nebezpečenstvo, napr. míny, ale môže sa hodiť aj na zabezpečenie lokality, ak sa chcete uistiť, že strážca neopustí oblasť, ktorá mu bola pridelená.

V prípade tiesňového volania získate informácie od zraneného nielen cez mikrofón vysielačky. V systéme eChat môžete dokonca vidieť, čo sa stalo v zornom poli vysielačky, ktorá vysiela alarm, ak je aktívna funkcia videozáberov. Videozábery môže prehliadať dispečer alebo určený užívateľ vysielačky typu napríklad eChat E700, E690, E720.

Hlavnou výhodou tejto funkcie je, že používateľ vysielačky nemusí povoliť načítanie videa. Po aktivovaní dispečerom to prebehne plne automaticky. Toto automatické spustenie je užitočné najmä vtedy, keď potrebujete rýchlo získať informácie, čo sa stalo. Video sa odosiela bez zvuku, takže môžete naďalej nepretržite komunikovať na kanáli, ktorý ste si nastavili. Pri zariadeniach s dvomi kamerami je možné zapnúť prednú a zadnú kameru. Veľmi užitočná je aj možnosť zdieľať obraz videa s ostatnými používateľmi.

Ak ste sa stretávate so situáciami, kedy by ste mohli potrebovať núdzové upozornenie alebo tiesňové volanie, neváhajte nás požiadať o radu! Radi Vám pomôžeme s naprogramovaním funkcií ale aj s premyslením alarmových protokolov a výberom najvhodnejších vysielačiek na tento účel s možnosťou skúšobnej prevádzky.